Adalet Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI
SAMSUN ADLİYESİ

    T e l :   (0362) 311 55 00

                              311 56 00

                              311 57 00

    Faks : (0362) 311 56 03

MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

    T e l :   (0362) 311 55 00

    Faks : (0362) 311 56 03

    E-mail: samsuncbs@adalet.gov.tr

GÜNÜN MENÜSÜ
RESMİ KURUMLAR

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

2016 YILI UZLAŞTIRMACI BAŞVURU İLANIDIR
(06/11/2015)

    Cumhuriyet Başsavcılığımzca Ceza Mahkemesi Kanununun 253 vd. Maddelerine ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 2016 yılı uzlaştırmacı listesi oluşturulacaktır.

   1-Başvuru Şartları:

     a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

     b) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler,idari bilimler,iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenimi yapmak,

     c) Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

     d) Baroya kayıtlı avukat olmamak,

     e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzeninin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap,rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı,gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

     f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak,

   2-Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanlar arasından seçilirler. Bu listeye kayıtlı olan uzlaştırmacılar sadece kayıtlı bulundukları ili sınırları içeresinde değil ülke çapında görev alabilirler.

   3-Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhkamesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

   4-İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine eklenecek belgeler:

     a) Nüfus cüzdanı örneği,

     b) T.C. Kimlik numarası,

     c) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

     d) Adli Sicil Kaydı,

     e) 2 Adet fotograf,

     f) Transkript,

     g) Bu yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,

     h) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri eklenir.

   5-Başvuranların talepleri kaydedilerek Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığınca başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilir.

   6-Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin eksik olması halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

   7-Talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları,açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan listeye her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde ilan edilir. Oluşturulan listenin bir örneği Merkezdeki Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çevresindeki Mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilir.

   8-Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listeler bu birim tarafından yayımlanır.

   9-Listede yer alan uzlaştırmacının;

     a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

     b) Bu Yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması

     c) Listeden çıkarmayı talep etmesi,

     d) Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,

     e) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması durumunda listeden çıkartılır.

   10-Listeden çıkartılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca yedince ve sekizinci fıkralarda belirtilen yerlere gönderilir.

   11-Zorunluluk halinde listeye kayıtlı olmamasına rağmen , bu maddede belirtilen şartları taşıyana hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasında da görevlendirme yapılabilir.

   Başvuru Yeri:

   a) Başvuru Yeri: Samsun Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Nevin ÇİÇEK

   b) Başvuru Tarihi: 01 Kasım 2015 - 30 Kasım 2015

   İlanda belirtilen şartları taşıyanlardan uzlaştırmacı olarak görev almak isteyenlerin listeye kaydolmak için Kasım ayı sonuna kadar ilanda belirtilen belgelerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeleri gerektiği ilanen duyurulur.

HAVA DURUMU

SAMSUN

SİTEMİZİ
 

kişi ziyaret etmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←